Chorvatsko, Řecko, Francie, poznávací zájezdy, cesty za poznáním, jednodenní zájezdy, letecké zájezdy

Všeob. obch. podmínky

 

Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti na zájezdu CK TRAVEL SPORT

Následující Všeobecné podmínky CK platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří TRAVEL SPORT spol. s r.o. (dále jen CK).

 

I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné Smlouvy o zájezdu (SZ) potvrzené CK a úhrady zálohy zákazníkem. Smluvní vztah se řídí smlouvou o zájezdu, všeobecnými smluvními podmínkami CK a platnými právními předpisy, zejména zákonem 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.. Při přihlašování na zájezd pořádaný CK obdrží zákazník smlouvu o zájezdu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle CK. Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CK, uznává je a souhlasí s nimi. Po doplnění a podepsání SZ je zákazník povinen zaplatit minimálně zálohu 30 % -50% ceny zájezdu nebo dle dohody s CK. Platba se provádí v hotovosti nebo převodem/vkladem na účet CK Travel Sport, a to do 5 dnů ode dne uzavření SZ. Nutno uvést: VS = datum zájezdu, zpráva pro příjemce = destinace-příjmení klienta.

 

II. CENA ZÁJEZDU

Ceny zájezdů jsou cenami dohodou sjednanými mezi CK a zákazníkem a jsou vždy uvedeny v písemné formě ve smlouvě (potvrzená smlouva o zájezdu). Případné slevy, vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu. CK je oprávněna po uzavření smlouvy zvýšit cenu zájezdu jednostranným úkonem v případě, že dojde k následujícímu: a) zvýšení ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, b) zvýšení plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu (např. letištních tax), c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo navýšení ceny uvedené v předchozí větě pod písmenem  a) a b), resp. o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny.

 

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník dle typu zájezdu při podepsání smlouvy o zájezdu zaplatí zálohu v dohodnuté výši (obvykle 30% - 50 % z ceny zájezdu). V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána v SZ, musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v SZ. Termínem zaplacení se rozumí termín, kdy je na běžný účet připsána požadovaná částka. Zákazník může zaplatit zájezd prostřednictvím obchodního zástupce CK TRAVEL SPORT (provizního prodejce), kterého zákazník vyplněním přihlášky (SZ) CK TRAVEL SPORT zmocňuje k výběru peněz od klienta a k následnému převedení peněz na účet CK TRAVEL SPORT. Smlouva o zájezdu nabývá platnosti po úhradě zálohy zájezdu zákazníkem nebo provizním prodejcem ve prospěch CK TRAVEL SPORT ve stanoveném termínu. Pokud nebude záloha uhrazena ve stanoveném termínu, rezervace propadá a smlouva o zájezdu pozbývá platnost. Doklad pro ubytování, čerpání dalších služeb a pokyny k odjezdu bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu.

 

IV. ZMĚNA PROGRAMU SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU A ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů (změny u zahraničních partnerů, dopravců, malého počtu přihlášených klientů apod.) před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu SZ. Zákazník má právo se rozhodnout, zda bude se změnou SZ souhlasit nebo zda od SZ odstoupí. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. CK je oprávněna provést účelné programové změny, zejména z důvodů organizačních či klimatických. Rozsah a kvalita poskytovaných služeb musí být v úhrnu zachována a cena zájezdu se z důvodu provedení uvedených změn nemění. Tyto změny oznamuje CK zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné (posunutí začátku nebo ukončení akce o více než 48 hodin, zásadní změna ubytování, programu). CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo min počtu účastníků uvedeného v SZ. O zrušení zájezdu je CK povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpání služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolnosti, které CK nemohla ovlivnit. CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

CK si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst na základní odjezdové trase, dle počtu přihlášených osob.

 

V. ZMĚNA PODMÍNEK SZ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník může písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu, manipulační poplatek 100 Kč.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SZ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené SZ s CK (stornovat zájezd) a to vždy písemnou formou (rozhodující je datum doručení do CK). Je-li důvodem odstoupení zákazníka od SZ porušení povinnosti CK stanovené SZ, je CK povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu, aniž by byl povinen platit CK odstupné.

 

Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy svévolně, nebo odstoupí-li CK od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné (stornopoplatky):

 

- více než 90 dnů před zahájením čerpání služeb případné skutečné náklady (např. storno dopravce)

+ tzv. manipulační poplatek 1 000,- Kč /osoba (nelikviduje pojišťovna)

- od 90 do 45 dnů před zahájením čerpání služeb skutečné náklady, nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu

- od 44 do 30 dnů před zahájením čerpání služeb skutečné náklady, nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu

- od 29 do 10 dnů před zahájením čerpání služeb skutečné náklady, nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu

- méně než 10 dnů před zahájením čerpání služeb 100% z celkové ceny zájezdu

 

V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb nebo musí být vyloučen ze zájezdu z důvodu vážného narušení průběhu cesty/pobytu, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, CK má právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě změny jména účastníka na již uzavřené SZ, hradí zákazník případné poplatky za přeobjednání služeb (např. změna jména na letence ect.). Doporučujeme uzavřít s CK komplexní cestovní pojištění, které obsahuje také pojištění storna zájezdu.

 

VII. REKLAMACE

Není-li účastník spokojen s úrovní některých poskytovaných služeb, měl by toto sdělit neprodleně zástupci CK a žádat o sjednání nápravy (dále jen „reklamaci“). Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo sdělit ústně zástupci CK, který sepíše o reklamaci záznam. Záznam podepíše zástupce CK, reklamující účastník a případně také zástupce touroperátora nebo zahraniční agentury. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce či delegáta cestovní kanceláře v místě zájezdu, aby mohlo být zabráněno škodě. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Nevyužije-li účastník služeb, které byly v ceně zájezdu, nemá nárok na snížení ceny zájezdu nebo poskytnutí náhradního plnění. V případě, že zákazníkovi nebude místními orgány umožněn vstup do tranzitní nebo cílové země, CK nenese žádné závazky vůči zákazníkovi a zákazník se musí dopravit zpět do ČR na své vlastní náklady a ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. Zákazníkovi je taktéž účtován stornopoplatek, jakoby zájezd stornoval v den odjezdu. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a Montrealu, případně dalšími jinými závaznými právními předpisy. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. Rozsah odpovědnosti CK TRAVEL SPORT při přepravě cestujících a zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydané přepravní společností. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo na letišti u příslušné přepravující letecké společnosti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.). V otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných právních předpisů zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž text se tímto odkazuje. 

V rámci změny zákona o ochraně spotřebitele bychom Vás rádi informovali, že s účinností od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

VIII. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CK doporučuje klientům, aby byli na cestu do zahraničí zdravotně pojištěni. Klient má možnost si u CK připlatit komplexní zdravotní pojištění včetně pojištění případného storna zájezdu, které lze sjednat při uzavření smlouvy. Bližší informace k nalezení na internetových stránkách www.travelsport.cz  či na pobočce CK.

 

IX. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

V souladu s platnými zákony má zákazník právo na ochranu osobních údajů uvedených ve SZ a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

Zákazník musí dodržet zejména tyto povinnosti: a) zaplatit CK zálohu a doplatek ve stanoveném termínu, b) zabezpečit sobě i dětem platný cestovní doklad OP nebo pas (doporučená platnost dokladu ještě nejméně 6 měsíců po skončení zájezdu) a dodržovat celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje; cizí státní příslušníci jsou povinni uvést svou národnost do smlouvy o zájezdu a informovat se na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují; veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník, c) řídit se písemnými pokyny CK či ústními pokyny vedoucího zájezdu, d) uhradit event. škodu způsobenou zákazníkem v dopravním prostředku nebo ubytovacím, či jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy o zájezdu.

 

X. ZPOŽDĚNÍ

CK neručí za případná zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodů ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů, obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění. V případě zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu případné škody. U zájezdů je první a poslední den pobytu určen především k zajištění dopravy, transferů a ubytování, nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení pobytu.

 

XI. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNI PROTI ÚPADKU

CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře.

 

XII. DALŠÍ PODMÍNKY

Zasedací pořádek v autobusu/letadle sestavuje CK či dopravce dle vlastního uvážení s přihlédnutím k věku účastníků zájezdu. Případné požadavky na sezení (zejména ze zdravotních důvodů apod.) budou řešeny v rámci možností a uspořádání konkrétního vozidla/letadla. V rámci limitovaného objemu zavazadlových prostorů autobusů a vyhnutí se přetížení je váha zavazadla do zavazadlového prostoru autobusu požadována na max. 20kg/osoba a příruční zavazadlo do 2 kg/osoba. Ubytování zákazníka v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – poskytovatele služeb. CK nemá ve většině případů přímý vliv na určení konkrétního patra či čísla pokoje.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákazník podpisem SZ potvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem, zejména s rozsahem objednaných služeb a se Všeobecnými smluvními podmínkami, souhlasí s nimi, a to jménem všech spolucestujících osob, ve prospěch kterých tuto SZ uzavírá. Zákazník zaškrtnutím příslušného políčka na smlouvě o zájezdu uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR a platnými normami, stejně tak zaškrtnutím políčka místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn k poskytnutí osobních údajů spolucestujících osob. Zákazník je osobně zodpovědný za správnost jím uvedených osobních údajů a svým podpisem stvrzuje, že převzal Všeobecné podmínky CK, stejně tak aktuální informace o zájezdu písemnou či elektronickou formou (leták, katalog) a dále  že jsou mu známé pasové, zdravotní a vízové povinnosti související se zájezdem. Smluvní vztah se řídí podle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění a ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

 

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY NABÝVAJÍ PLATNOSTI A ÚČINNOSTI DNEM 11.05.2022

Vytvářím objednávku...