Korfu, Perivoli, Stamatis, Maltas, Chorvatsko,Francie, Španělsko

OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ

 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

 

 

I. Správce osobních údajů

 

Provozovatelem internetových stránek www.travelsport.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost TRAVEL SPORT spol. s r.o., se sídlem Nad Primaskou 785/24, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 00563838, DIČ: CZ00563838, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 259 (dále jen „TRAVEL SPORT“ nebo „CK“).

 

TRAVEL SPORT respektuje soukromí všech osob, které navštíví její internetové stránky, a dbá na ochranu jejich soukromého a osobního života. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem může naše CK zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

Tím, že CK TRAVEL SPORT poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a  berete na vědomí, že CK může zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte prosím naší CK své osobní údaje.

 

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou (viz níže bod č. V.). Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

 

 

II. Co jsou osobní údaje

 

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

 

 

III.  Jaké osobní údaje jsou shromažďovány a jak je CK využívá?

 

TRAVEL SPORT shromažďuje pouze takové osobní údaje, které CK sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.

 

Osobní údaje, které o Vás CK shromažďuje, mohou zahrnovat:

- Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště);

- Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

- elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče, název domény);

- další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb.

 

Vaše osobní údaje může naše CK použít zejména na základě níže uvedených právních důvodů k následujícím účelům:

- jednání o smluvním vztahu

- plnění smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy mezi klientem a CK

- účely obsažené v rámci souhlasu vč. ochrany životně důležitých zájmů zákazníka

- k odpovědi na dotazy či ke zpracování žádostí klientů

- plnění zákonných povinností ze strany správce

- oprávněné zájmy CK zasílat obchodní sdělení a newslettery, pokud zákazník nevznesl námitku

 

U osobních údajů, které požadujeme pro plnění smlouvy s Vámi, nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva mezi Vámi a CK TRAVEL SPORT ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

 

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

 

 

IV.  Zásady používání souborů cookie

 

Aby CK mohla neustále zlepšovat nabízené služby, využívají internetové stránky CK soubory cookie, což jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče nebo na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie pomáhají Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preference navštívených stránek. Zvyšují tak uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro Vás užitečné. Tato data jsou využita  např. k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.

 

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete moci pravděpodobně používat všechny funkce internetových stránek CK.

 

 

V.  Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

 

Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociální sítě Facebook, společnosti GO parking a služby pro hostování videí YouTube. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami zmíněných společností. CK TRAVEL SPORT nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

 

 

VI. Kategorie příjemců osobních údajů zákazníků a kategorie, které zpracovávají

 

- zaměstnanec správce v ČR

- dopravce letecká společnost

- dopravce autobusový přepravce

- dodavatelé koordinující a zajišťující služby v zahraničí (touroperátor, hotel, delegát)

 

Zpracovatelé zajišťující servisní služby informačních technologií správce osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim nemají omezený přístup (správce sítě, správce serverů apod.).

 

Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim mají omezený přístup na základě oficiálního vyžádání nebo soudního příkazu.

 

 

VII.  Osobní údaje dětí

 

Žádáme Vás, pokud jste mladší 16 let a chcete nám udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete jakékoliv své osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

 

 

VIII.  Zabezpečení shromážděných údajů a doba uchovávání údajů

 

CK TRAVEL SPORT odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a poté po dobu vyžadovanou zákonem. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat pouze do doby, než takový souhlas odvoláte.

 

 

IX. Práva zákazníka v oblasti ochrany osobních údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv:

 

1. Právo vznést námitku – proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení dalších služeb, včetně profilování, máte právo vznést kdykoli námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat;

 

2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od  CK TRAVEL SPORT požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou CK TRAVEL SPORT zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o: a) účelech zpracování, b) kategoriích dotčených osobních údajů, c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, d) plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby, e) existenci práva požadovat od  správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování, f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, h) o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilová- ní, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takové- ho zpracování, i) vhodných zárukách, které se vztahují na  předání osobních údajů do  třetí země;

 

3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby CK TRAVEL SPORT bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

 

4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby CK TRAVEL SPORT omezila zpracování Vašich osobních údajů: a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na  dobu potřebnou k  tomu, aby CK mohla přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, c) CK již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad Vašimi oprávněnými důvody;

 

5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud CK TRAVEL SPORT neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;

 

6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy máte právo na to, aby CK TRAVEL SPORT předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné;

 

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.

 

 

X. Jak nás kontaktovat?

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na naší adrese:

 

Cestovní a dopravní kancelář TRAVEL SPORT spol. s r.o.

 

E-mail: travelsport@travelsport.cz
Nad Primaskou 785/24
100 00 Praha 10

 

 

XI. Změny tohoto prohlášení

 

CK TRAVEL SPORT si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů).

 

Vytvářím objednávku...